phytophagous
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

feeding on plants (and algae).